o myelli

 

Našim cieľom sú riešenia pre jednoduchší prístup k liečbe....

 

...myelli tieto riešenia tvorí, zavádza, prevádzkuje, vylepšuje a prívíta každý článok, ktorý podporí náš cieľ, prispeje k modernizácií a zlepšeniu nášho prostredia.

 

Riešenie myelli vzniklo na základe skúseností zo 40 ročnej praxi, podľa ktorej sme vytvorili technicky a právne zabezpečený systém, ktorého spokojnosť presahuje až na 98% z hladiska rýchlej logistiky (dnes/zajtra alebo si povedz) a jedinečnosti celkového systému, ktorý je chránený na Úrade priemyselného vlastníctva.

 

 

 

 

Začnite používať myelli

 

 

 

 

informácie podľa zákona o službách na vnútornom trhu:

myelli Slovensko, s.r.o., IČO: 50255401, so sídlom Mlynské Nivy 56, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodm registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.  148902/B vykonáva činnosť podľa slovenského práva,   DIČ: 2120250880, (ďalej iba ako “myelli”).
Oprávnenie na poskytovanie  služieb vydal Obvodný úrad Bratislava. myelli poskytuje služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  na základe zmlúv s klientami Registračný formulár ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta podnikania myelli, v súlade so slovenskými právnymi predpismi. Zodpovednosť za škodu je upravená Občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Predmetom služby je doručovanie/preprava, liekov, liečiv a tovaru predávaného v lekárňach klientom, do pohodlia domova.

myelli poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté  vo “všeobecných obchodných podmienkách” pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou  MS SR č. 655/2004  Z. z. v platnom znení.
Sťažnosti alebo reklamácie služieb možno uplatniť v mieste sídla myelli
Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na adrese sídla myelli alebo si prečítajte všeobecné obchodné podmienky tu.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI, Ústredný inšpektorát 
Prievozská 1325/32, 821 05 Ružinov 
Odbor výkonu dozoru
T: 02/582 722 03

 

 

 

 

Začnite používať myelli

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.